"Bije srdce" celé firmy za udržitelnost? Zamyšlení nad výzkumem

Martin Walter

Z průzkumu mezi bezmála 450 top manažery českých podniků vyplývá, že udržitelnost vnímají převážně jako "zelené" téma.. Udržitelnost sice patří převážně mezi priority top managementu, ale ve většině firem není záležitostí "všech", jen několika lidí. Udržitelnost se sice daří komunikovat "dovnitř" - ale čím větší firma, tím se daří méně.

Okolo udržitelnosti je řada článků, podcastů, prezentací i průzkumů. Je to přirozené a je to tak správně. Zajímavý je například průzkum UDRŽITELNÝ BYZNYS 2023  (https://www.klepsimu.cz/udrzitelny-byznys-2023). Zajímavý nejen svým obsahem, ale i rozsahem. Účastnilo se 448 respondentek a respondentů, kteří působí jak ve velkých firmách nad 250 zaměstnanců (40% firem), tak ve středních i v malých firmách. Za povšimnutí stojí, že o udržitelnosti ve firmách hovořil v průzkumu nejvíce vrcholový management a majitelé (28%), následován marketingem (21%). Firemní pozice, specializované na udržitelnost či "CSR", byly mezi respondenty zastoupeny v jedenácti případech ze sta, pozice HR či PR ještě méně.

Skladba odpovídajících je potěšitelná právě proto, že nejvíce o tématu vypovídala nikoli úzká skupina zainteresovaných specialistů, ale právě lidé s odpovědností za celkové směrování byznysu. O to je zajímavější zamyslet se nad tím, o čem v průzkumu firmy vypovídaly. Kromě toho, co se daří, co firmy motivuje, je užitečné vnímat i to, co firmám brání v udržitelnosti pokročit. Výsledky průzkumu by nebylo správné bez bližší znalosti dat příliš zjednodušeně zevšeobecňovat. Z toho, co bylo zveřejněno, vycházejí zajímavé poznatky, například, že 

  • udržitelnost firmy převážně vnímají jako "zelené" téma (ono "E" z trojice "ESG")
  • udržitelnost patří převážně mezi priority vrcholového vedení 
  • ve většině firem je udržitelnost záležitostí jen několika lidí, jen v menšině firem je udržitelnost "věcí všech"
  • ve většině firem se udržitelnost interně komunikovat daří
  • přesto stojí za pozornost, že ve velkých firmách je podíl odpovědi, že se udržitelnost komunikovat "rozhodně či spíše nedaří" dvakrát větší než podíl odpovědí, že se udržitelnost komunikovat rozhodně daří.  

Ve více než osmdesáti případech ze sta se firma udržitelností zabývá. Mezi největší překážky při zavádění udržitelnosti do praxe patří nedostatek kapacit, kompetencí a financí, nejasná legislativa, chybějící technologie a nedostatek znalostí a informací. Ta menšina firem, které se udržitelností nezabývají, považuje za překážku absenci kompetencí, znalostí, informací a chybějící podporu vedení společnosti. 

Po obsahové stránce je udržitelnost v očích firem převážně „zelená“.  Udržitelnost, pojatá primárně jako udržitelnost environmentální, evidentně firmám smysl dává a jejich podstatná část se jí věnuje. Sociální rozměr udržitelnosti, ať již jde o sociální témata uvnitř firmy nebo o rozměr celospolečenský (social impact), jako by v celém uvažování respondentů o tématu udržitelnosti absentoval. 

Respondenti deklarují, že udržitelnost patří mezi priority nejvyššího vedení firmy (80%). To je dobrá zpráva, ale současně to zřejmě znamená, že ve dvou firmách z deseti udržitelnost mezi priority top managementu nepatří. V poměrně velkém, bezmála dvoutřetinovém počtu případů, je udržitelnost záležitostí jen několika lidí ve firmě (od několika lidí napříč odděleními až po několik lidí v jednom oddělení či po  jednotlivce).  Záležitostí všech lidí ve firmě je udržitelnost v menšině případů - ve čtyřech firmách z deseti (41%).

Zároveň se i zde potvrzuje, jak důležité je nalézt soulad mezi vrcholovým vedením firmy a zaměstnanci. Důležitou roli hraje interní komunikace a úspěšnost, jak se daří  komunikovat téma udržitelnosti dovnitř firmy. Průzkum poukazuje na to, že se komunikovat daří (rozhodně daří/spíše daří) velké většině (více než dvěma třetínám) firem. Zároveň platí, že čím je firma větší, tím se jí daří komunikovat méně. Ve velkých firmách se rozhodně daří komunikovat jen v 16% a rozhodně či spíše nedaří v 31%.

Tento zajímavý a upřímný pohled do firemního světa a řízení agendy udržitelnosti může znamenat i inspiraci a příležitost slabší místa lépe poznat, pojmenovat potřeby a přispět postupně ke změně.