Služby | Innovation Footprint

služby - od nápadu až k prezentaci výsledků

...někdy to trvá dva týdny někdy dva roky - vždy je to tak jak klient potřebuje a chce.

Analáza | Innovation Footprint

analýza

Děláte v oblasti odpovědného podnikání správná rozhodnutí? Dávají vám smysl z pohledu vašeho celého podnikání? Je výsledkem vaší snahy lepší byznys a smysluplná pomoc zároveň? Možná jste si podobné otázky nikdy nepoložili. A přitom správné odpovědi znáte! 

Naše analýza pojmenuje příčiny neuspokojivého stavu, oddělí podstatné od nepodstatného, odliší trvalé vztahy od nahodilých.

Pracujeme s metodami a analytickými technikami, které pomohou pochopit zájmy a preference všech klíčových zúčastněných stran. Porovnávají také, kde se tyto zájmy a preference shodují či rozcházejí s firemními. Poté, co analýza pomůže zjistit a pojmenovat skutečný stav, ideálně následuje správně nastavená strategie.

co vám to přinese? 

Získání hlubokého porozumění současnému stavu vašeho podnikání z hlediska odpovědnosti a udržitelnosti. Identifikace oblastí pro zlepšení a odhalení skrytých příležitostí pro růst. Přizpůsobení strategií a procesů k dosažení lepší efektivity, snížení rizik a vytvoření silnějšího firemního image, který rezonuje s hodnotami zákazníků a zvyšuje loajalitu.
Strategie | Innovation Footprint

strategie

Odpovědnost, udržitelnost a etika podnikání nejsou pouhým doplňkem, ale nedílnou součástí obchodního modelu ve všech oblastech vytváření firemní hodnoty. Navíc dlouhodobě a strategicky propojenou s hodnotami značky i firemní kulturou. Je jasné, že inovativní přístupy podporující společenská témata by měly být komerčně úspěšné. Proto naše strategie naplňují heslo „Improving Business while Improving Life“.

Naše strategická doporučení se zaměřují na podporu vaší konkurenceschopnosti a posílení vaší pozice na trhu. Navrhujeme nejen projekty, ale také nástroje jejich řízení a měření. Součástí strategie jsou i komunikační doporučení a taková vnitřní struktura dokumentu a indikátorů, která usnadní pravidelný reporting.

co vám to přinese? 

Vytvoření ucelené a udržitelné strategie, která integruje odpovědné podnikání do všech aspektů vaší firmy, zvyšuje konkurenceschopnost a přináší dlouhodobou hodnotu. Posílení značky a vytvoření diferenciace na trhu prostřednictvím udržitelných inovací a etického podnikání, což vede k získání nových zákazníků a udržení stávajících.
Nefinanční reporting | Innovation Footprint

nefinanční reporting

Potřebujete připravit zprávu o udržitelném podnikání? Potřebujete se vyznat v ESG agendě, jak je nastavená novou evropskou legislativou? Chcete mít dobře zdokumentované firemní aktivity a projekty? Potřebujete podchytit vše podstatné, co se vám v odpovědném, udržitelném a etickém podnikání podařilo? Chcete získat zajímavá a přesvědčivá fakta a příběhy, o které se bude opírat vaše komunikace?

Kvalitně zpracovaný reporting osloví vaše obchodní partnery či investory. Poslouží auditorům, regulátorům, médiím. Neziskovému sektoru i akademické obci. Zaujme vaše zaměstnance - i možné budoucí spolupracovníky, kteří se poohlížejí po solidním zaměstnavateli. Pomůžeme vám vytvořit atraktivní zprávu v logickém a obsahovém souladu s vaší firemní strategií. Standardem zpracování reportingu dosud byla mezinárodně uznávaná metodika GRI (Global Reporting Initiative) nově přecházíme na evropské standardy pro reporting udržitelnosti ESRS.

co vám to přinese? 

Transparentní komunikace o vašem udržitelném a etickém podnikání, která buduje důvěru a zlepšuje vnímání značky u zákazníků, investorů a veřejnosti. Splnění regulatorních požadavků a zvýšení atraktivity pro investory a partnery díky důkazům o sociální a environmentální odpovědnosti.
Implementace | Innovation Footprint

design služeb

To, jak jsou nastaveny služby, ovlivňuje výslednou hodnotu, kterou firma či organizace doručuje svým stakeholderům. Design služeb vnímáme jako náš přínos k tomu, aby se klientovi účinněji dařilo naplňovat jeho poslání. Firma je společenství lidí. Design či nastavení služeb je především o práci s lidmi. Aby byla služba správně nastavena, je třeba správně nastavit řadu složek, z nichž se skládá a které ji ovlivňují. Pomůžeme vám správně nastavit strategii, priority, cíle i projekty a aktivity k jejich dosažení, k řízení změny a měření výsledků. To vše podpořené výzkumem preferencí stakeholderů a analýzou významnosti témat udržitelnosti, která souvisejí s vaším byznysem. V neposlední řadě dbáme na soulad služeb s hodnotami a posláním firmy i firemní kulturou. Při naší práci se opíráme o know how, v němž se promítají naše zkušenosti a znalosti z oblasti udržitelnosti s našimi  zkušenostmi a znalostmi v oblasti managementu.

Zavádění změn, které jsou příležitostí pro byznys nebo eliminují jeho ohrožení, se často pojí s nelehkým úkolem alokace lidí a zdrojů. Nejsou nastavené procesy, formulované úkoly, není volná kapacita. Čas přitom hraje zásadní roli! 

Jsme připraveni pomáhat se zaváděním inovací a změn formou externí agenturní spolupráce nebo také interně v rámci managementu konkrétních projektů. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou nezávislých expertů, odborných pracovišť i nevládních organizací. Start i průběh zakázek můžeme realizovat na klíč, dohlížet na ně či rovnou řídit. Prostě pro vás uděláme to, co v dané chvíli budete potřebovat. Pomůžeme vám dělat důležité věci předtím, než začnou být naléhavé.

co vám to přinese? 

Zlepšení uživatelského zážitku a zvýšení spokojenosti zákazníků prostřednictvím dobře navržených, udržitelných služeb, které odpovídají jejich potřebám a hodnotám. Inovace ve službách vede k větší efektivitě, snížení nákladů a zvýšení tržního podílu díky nabídce, která se odlišuje udržitelností a kvalitou.

dialog se stakeholdery 

Vaše stakeholdery nepochybně znáte - jsou to vaši zákazníci, bankéři, investoři i dodavatelé, Stejně tak nevládní organizace, státní správa, média či akademická obec. A v neposlední řadě vaši zaměstnanci. Řízení vztahů se stakeholdery má svá pravidla a dokonce i mezinárodní standardy. To se týká zejména nefinančního reportingu, ať již podle GRI nebo nově podle evropských standardů ESRS. Téma je však důležité bez ohledu na to, zda právě připravujete zprávu o udržitelnosti nebo ne.

Víte, jaká témata jsou pro stakeholdery důležitá ? Jak vnímají váš byznys a priority, které považujete za podstatné vy ? Jste s vašimi stakeholderu v pravidelném kontaktu ?  Zjišťujete jejich postoje ? Jak často ? Pro řízení agendy udržitelného podnikání je důležité mít na tyto otázky odpověď. Pro správné nastavení strategie, priorit a projektů a jejich realizaci je důležité vztahy se stakeholdery pravidelně udržovat i hodnotit. Rádi vám s těmito úkoly pomůžeme. Od výzkumu postojů stakeholderů ke stěžejním tématům udržitelnosti po vyhodnocení výsledků, identifikaci významnosti témat, rizik a příležitostí a sestavení doporučení pro vaši strategii, vaše projekty, i váš reporting.  

co vám to přinese? 

Dialog se stakeholdery vám nastaví „zpětné zrcátko“, jak vnímají vaše priority ti, které vaše podnikání ovlivňuje a kteří spolurozhodují o jeho úspěchu. Je důležitý pro vaši strategii i operativní řízení byznysu. Umožňuje lépe korigovat zaměření i načasování vašich priorit. Vašim zaměstnancům pomůže lépe pochopit, kam směřujete, překlenout případné komunikační bariéry mezi týmy a přispět k posilování firemní kultury.

první krok

Je velmi těžké se v každodenním pracovním režimu zastavit a udělat si čas na pořádné zamyšlení. 

Pomůžeme vám přibrzdit, nadechnout se a vykročit správným směrem. Takovým, abyste překonali stagnaci, získali stabilitu, lépe si poradili s konkurencí a přilákali nové zaměstnance, partnery či investory. Podpoříme vás ve vaší snaze začít hledat nové cesty, získat přesah i udržet krok s dobou. Vyvedeme vás ze slepých uliček řešení zapeklitých problémů v každé fázi firemního vývoje. 

Rádi se s vámi potkáme na svižném a užitečném workshopu. Představíme vám způsob naší práce a promluvíme si o tom, jak vám můžeme být užiteční. Načrtneme si konkrétní možnosti řešení a provedeme vás prvním kolem otázek a odpovědí na téma “Jak pomáhat a vydělávat zároveň”.

partneři