ESG - o co vlastně jde ?

povinnost nebo příležitost?  

ESG je komplexní, v rámci EU evropskou směrnicí (“CSRD”) upravený přístup k udržitelnému podnikání. V tomto rámci firma nastavuje svou strategii udržitelnosti, identifikuje dopady svého podnikání i rizika, která jí ohrožují. Průběžně měří své dopady podle pevných standardů (“ESRS”) a vydává o udržitelném podnikání pravidelné zprávy.

Směrnice CSRD

  • vyžaduje popsat byznys model a strategii („pohled dopředu“), roli řídících orgánů firmy, nastavení politik a cílů udržitelnosti, hlavní negativní dopady podnikání a hlavní rizika
  • vyžaduje určit, co je významné (dopady firmy na vnější prostředí a rizika, kterým firma čelí) a co má firma reportovat („pohled dozadu“) 

  • stanoví ESRS standardy pro reporting pro oblasti: 

environmentální (E)

změna klimatu, znečištění, vodní a mořské zdroje, biologická rozmanitost a ekosystémy, využívání zdrojů a oběhové hospodářství

sociální (S)

vlastní pracovní síla, pracovníci v hodnotovém řetězci, dotčené komunity, spotřebitelé a koncoví uživatelé

chování podniku (G)

podniková kultura, ochrana oznamovatelů, politická angažovanost, vztahy s dodavateli včetně platebních postupů, korupce a úplatkářství

ESG aktivity mají nově kažodoročně reportovat velké podniky, splňující nejméně dvě kritéria ze tří: 250 zaměstnanců, 25 mil. € bilanční sumy nebo 50 mil. € čistého obratu (což při kurzu cca 25 Kč/€ odpovídá obratu 1,25 miliardy Kč). Zprávy mají být sestaveny podle nových standardů (ESRS). První zprávy mají vyjít současně s výroční zprávou v roce 2026 s údaji za rok 2025. 
směrnice CSRD

Proč se o to zajímat? Co mi to přinese?

          Hlavní důvody jsou dva - splnit povinnost a využít příležitost.  

Povinnost ze zákona se týká řady firem, ale zdaleka ne všech. Současně platí, že i firmy, kterých se povinnost nedotýká přímo, se budou muset ESG přiměřeně zabývat, protože jsou součástí dodavatelského řetězce těch, kterých se zákonná povinnost týká. Příležitost mohou využít firmy bez ohledu na to, jestli se jich legislativní povinnost týká, nebo ne.  

Musí české malé a střední firmy reportovat ESG?

ESG poskytuje spíše příležitost pro přemýšlení, jak nacházet konkurenční výhodu. ESG se přiměřeně budou muset věnovat i podniky, které dodávají těm, kterých se povinný ESG reporting týká. Dojem, že všechny české malé firmy budou muset povinně reportovat ESG ve vší složitosti směrnice CSRD je mylný.

ESG – příležitost pro strategickou pozici firmy

ESG je především o strategii. O identifikaci příležitostí pro byznys. "Zelená" řešení přispívají k řešení společenského tématu. Ostatní firmy z oboru však dříve či později lídra „dotáhnou“. Opravdovou výzvou je nacházet takové příležitosti, které posílí strategickou pozici firmy, kterou konkurence tak svižně nedotáhne.

"Bije srdce" celé firmy za udržitelnost? Zamyšlení nad výzkumem

Z průzkumu mezi bezmála 450 top manažery českých podniků vyplývá, že udržitelnost vnímají převážně jako "zelené" téma.. Udržitelnost sice patří převážně mezi priority top managementu, ale ve většině firem není záležitostí "všech", jen několika lidí. Udržitelnost se sice daří komunikovat "dovnitř" - ale čím větší firma, tím se daří méně.