Co přináší nová evropská "ESG" směrnice?

Martin Walter

Ne vše, co se v oblasti udržitelnosti reportuje, má svou právní úpravu. V evropském kontextu se však čím dál tím více rozsah a obsah povinností upřesňuje. O čem je nová evropská směrnice CSRD? 

Podávání zpráv o udržitelném podnikání má svoji historii a více rovin, pokud jde o dobrovolnost či povinnost, rozsah, zvolenou metodiku apod. Ne vše, co se reportuje, má svou právní úpravu. V evropském kontextu se však čím dál tím více rozsah a obsah povinností upřesňuje. Významným krokem bylo přijetí směrnice EP a Rady (EU) 2022/2464 ze 14.12.2022 o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD směrnice - viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32022L2464 ). Tato nová směrnice novelizuje 4 právní předpisy EU, především směrnici o tzv. nefinančním reportingu NFRD (2013/34/EU) z roku 2013. 

Co, od kdy a pro koho platí?

Do 6.7.2024 má dojít k transpozici směrnice do práva členských zemí EU (např. v českém případě zřejmě formou novely zákona o účetnictví).  Povinnosti se vztahují od: 

 • 1.1.2024 na podniky a subjekty veřejného zájmu s prům. počtem 500 zaměstnanců, na které se již vztahuje směrnice EU 2013/34/EU
 • 1.1.2025 na velké podniky, splňující alespoň 2 ze 3 kritérií: bilanční suma 25 mil. EUR, čistý obrat 50 mil. EUR a prům. počet zaměstnanců 250
 • 1.1.2026 na malé a střední podniky, které jsou subjekty veř. zájmu (viz čl.5 (2c))
 • 1.1.2028 na zprávy podniků ze třetích zemí (viz čl.1 bod 14)

Co se má reportovat? 

Povinnost primárně upravuje čl. 19a „Podávání zpráv o udržitelnosti“ (na něj navazuje čl. 29a „Podávání konsolidovaných zpráv o udržitelnosti“). Report má být jasně identifikovatelnou součástí zprávy managementu. Firmy mají 

 • reportovat o dopadech působení firmy na oblast udržitelnosti („sustainability matters“) a jak naopak oblast udržitelnosti ovlivňuje firmu
 • popsat proces, jakým firma identifikovala informace pro uvedení ve zprávě
 • přiměřeně uvést informace nejen o vlastním provozu ale i o hodnotovém řetězci vč. výrobků a služeb, o obchodních vztazích a dodavatelském řetězci
 • pokud nejsou k dispozici všechny nezbytné informace o hodnotovém řetězci, mají firmy během prvních tří let od uplatňování předpisu (čl. 5 (2)) čas vysvětlit, proč informace dostupné nejsou a co podnikají proto, aby byly dostupné byly.

Čl. 19a identifikuje tyto oblasti, které má report popsat (podrobněji viz prezentace, resp. samotný text směrnice)

 • byznys model a strategii firmy
 • firemní cíle v oblasti udržitelnosti 
 • role řídících orgánů
 • firemní politiky udržitelnosti
 • negativní dopady podnikání firmy
 • hlavní rizika jimž firma čelí

Podle jakých standardů se má reportovat (parametry ESG standardů)   

Toto upravuje nový čl. 29b.  Evropská komise formou prováděcího předpisu (delegated act) vydá standardy pro reporting podle požadavků čl. 19a a 29a 

 • do 30.6.2023 upřesní informace, které je třeba reportovat, přinejmenším pak ty, které mají vykazovat účastníci finančního trhu
 • do 30.6.2024 upřesní doplňkové informace pro vykazování dle čl. 19a (2) a informace, požadované po odvětvích, v nichž firma působí (s ohledem na specifickou rizikovost odvětví)
 • požadavky nesmí vstoupit v platnost dříve než 4 měsíce po vydání

Standardy upřesňují, jaké jsou požadovány informace výhledové, jaké retrospektivní, jaké kvalitativní a jaké kvantitativní. EK vezme mj. v úvahu obtíže, s nimiž se firmy mohou setkat při sběru informací napříč hodnotovým řetězcem, zvláště od aktérů, kteří sami nemají reportovací povinnost. 

E - ENVIRONMENTAL

 • omezení dopadů na změnu klimatu vč. emisí scope 1 a 2 a přiměřeně scope 3, adaptace na změnu klimatu, voda a mořské zdroje, užití zdrojů a oběhové hospodářství, znečištění, biodiverzita a ekosystémy

S - SOCIAL

 • rovné zacházení a příležitosti pro všechny ( vč. genderové rovnosti, stejných platů za práci stejné hodnoty, tréninku a rozvoje dovedností, zaměstnávání a inkluze lidí s handicapem (disabilities), opatření proti násilí a zastrašování na pracovišti, diverzity), pracovní podmínky ( vč. jistoty v zaměstnání, pracovní doby, odpovídajících mezd, sociálního dialogu, svobody sdružování, rad na pracovišti, kolektivního vyjednávání vč. podílu pracovníků pokrytých kolektivní smlouvou, práva pracovníků na informace, konzultace a zapojení, work-life balance, ochrana zdraví a bezpečnost při práci), respekt k lidským právům, základním svobodám a demokratickým standardům (vtělených do dokumentů (následuje výčet) OSN, MOP (ILO), Evropské úmluvy o lidských právech, Evropské sociální charty atd.)

G - GOVERNANCE

 • role řídících a dozorových orgánů vč. jejich složení, expertízy a dovedností, etika podnikání a firemní kultura vč. oblastí jako boj proti korupci a úplatkům, ochrana whistleblowerů, zajištění pohody zvířat, politický vliv a lobbying, řízení vztahů se zákazníky, dodavateli a komunitami vč. platebních podmínek a zvl. pozdních plateb malým a středním podnikům, hlavní prvky systémů interní kontroly a řízení rizik ve vztahu k  rozhodovacímu procesu a reportingu udržitelnosti.

*) Pozn.: Tento přehled poskytuje jen rámcovou představu o povinnostech ESG reportování dle CSRD směrnice a nenahrazuje nutnost podrobného seznámení se všemi povinnostmi i výjimkami z nich, obsaženými v oficiálním textu směrnice a v textu standardů ESRS.