LogFrame a projektové řízení v ESG

Martin Walter

Jedním z nástrojů projektového řízení, který může firmě pomoci "uklidit si" v labyrintu strategií, priorit, pilířů, cílů a projektů, je metoda logického rámce LogFrame.  Vznikla již v 70. letech v USA. Pro řadu těch, kdo se pohybují zvláště v "S" části ESG agendy, jde zatím o neznámou věc. Přitom jde o velice účinný nástroj. 

Agenda udržitelného podnikání bývá v řadě případů ve firmách stále spojována s "měkkými" oblastmi jako je komunikace, řízení reputace. Role příslušných manažerek a manažerů bývá v rámci firmy spíše koordinační, evidenční a prezentační. Být spojnicí mezi vrchlovým managementem, odbornými garanty jednotlivých projektů, zaměstnanci a vnějšími stakeholdery. To vůbec není málo. Mezi úkoly takového pracoviště obvykle patří i součinnost s vedením firmy při nastavování strategie, respektive adaptaci strategie zahraniční "matky" na místní podmínky podmínky, naplňování hlavních strategických pilířů projektovým obsahem. Zatímco projekty v oblasti snižování emisí a energetické náročnosti, od výroby po logistiku, mají své jasně dané parametry a nástroje řízení, v "měkčích" oblastech se uplatňují nástroje projektového řízení poskrovnu. Stává se tak, že firma má své obvyklé "tři pilíře udržitelnosti" naplněné cíli a projekty různé kvality, různé míry detailu. Někdy bez logické provázanosti na priority či cíle "pilíře". Případně je o projekty sice chvályhodné a záslužné, které ale zdaleka nevyužívají "pákový efekt", tj. využití potenciálu, který byznys firmy, rozsah, zkušenost a know how, může tomu kterému tématu přinést.

Ne každý projekt může být "game changer". Rozhodně ale stojí za to položit si logické otázky. Napřiklad - v našem pilíři odpovědnosti si klademe za cíl přispět k řešení společenského problému X. Abychom toho dosáhli, máme v projektovém portfoliu projekt Y. Důležité je si položit následující otázku - jestliže se nám podaří uskutečnit projekt Y, pak přispějeme k řešení společenského problému X (a tím i k naplnění cíle v rámci našeho pilíře udržitelnosti). Je to opravdu tak ? Tímto testem bohužel řada projektů neprojde.

Může se tak stát z více důvodů. Cíl v pilíři udržitelnosti je nastaven nesprávně, nebo je cíl nastaven správně, ale projekt Y je koncipován tak, že podstatným přínosem k cíli prostě není. Nebo případně (resp. současně s tím) nesjou nastaveny správné metriky, KPI, zdroje (lidské, finančí), procesy řízení apod.

Jedním z nástrojů projektového řízení, který může firmě pomoci "uklidit si" v labyrintu strategií, priorit, pilířů, cílů a  projektů, je metoda logického rámce LogFrame. Logický rámcový přístup  je metoda projektového řízení, která řeší strategické plánování, přípravu, návrh, realizaci a vyhodnocení projektu. Základ vznikl v 70. letech ve Spojených státech a údajně první uplatnění našel v americké agentuře pro zahraniční pomoc US AID. V každém případě se jedná o vhodný nástroj, jehož pomocí lze správně nastavit soulad mezi prioritami, projekty, zdroji a kroky k realizaci projektů a měření výsledků. Zatímco řadě projektových manažerů z byznysu i státních organizací je tento postup známý, pro řadu dalších, zejména těch, kdo se pohybují zvláště v "S" části ESG agendy, jde o neznámou věc. A přitom jde o velice účinný nástroj, který může pomoci firmě zvýšit účinnost mnoha svých aktivit.