ČEPRO – hodnocení projektů CSR

Jak se náš tým ujal zadání vyhodnotit dosavadní CSR aktivity klienta, navrhnout změny, doporučit další strategický přístup i nástroje pro jeho praktické uplatnění a měření.

8

face to face rozhovorů s managementem

3

hodnotící škály CSR projektů

21

hodnocených komunitních projektů

příležitost - výchozí stav

Společnost ČEPRO posuzuje oblast CSR nejen v kontextu vnějších vztahů s komunitou, ale jako důležitý nástroj interní komunikace, stmelování firemních týmů, jejich ztotožnění s firemními hodnotami a budování firemní kultury. CSR probíhá na víceleté bázi jak na centrální úrovni, tak v regionech, kde jsou rozmístěna jednotlivá pracoviště, zvl. skladovací kapacity pohonných hmot. Jde o širokou škálu aktivit především z oblasti filantropie, charity a sponzoringu a rovněž řada aktivit, spadajících do oblasti ekologicky udržitelného podnikání. Výběr aktivit CSR ani jejich dopad na komunitu či na firemní kulturu není systematicky hodnocen. Naše zadání bylo vyhodnotit dosavadní CSR aktivity a navrhnout změny a doporučení.

zvolené řešení

Zmapovali jsme stakeholdery s důrazem na interní zaměstnance a v detailu jsme posoudili programy CSR, zkušenosti a názory managementu a mj. je porovnávali s výsledky detailního průzkumu specializované agentury zaměřené na firemní kulturu a spokojenost zaměstnanců. Identifikovali jsme klíčové priority vč. politiky rozvoje lidských zdrojů a jejich soulad, resp. nesoulad s očekáváními vedení firmy spojenými s CSR. Celá škála projektů CSR byla bodově ohodnocena právě s ohledem na klíčová interní a externí očekávání a na priority firmy v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Následně bylo použito několik metrik, které podaly plastický obraz o vztahu stávajících CSR projektů a priorit firmy. Jedna z použitých metrik např. umožnila hodnotit z tohoto pohledu přínos tzv. firemního dobrovolnictví.

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Navrhli jsme klientovi celkový strategický přístup k CSR i konkrétní nástroje pro jeho praktické uplatnění a měření. V tomto směru je důležitý soulad externích projektů CSR s byznys prioritami firmy (např. v oblasti rozvoje a strategie HR), využití aktiv, odborných kompetencí a expertízy zaměstnanců pro CSR projekty a vztahy s komunitou. Součástí doporučení byla i klíčová sdělení, argumenty pro komunikaci a doporučení možných budoucích směrů rozvoje CSR a nových projektů, které by byly v souladu se strategickými zájmy rozvoje firmy na úrovni celostátní i v regionech. Součástí navrhovaného řešení je systém školících modulů jako součásti komunikačního mixu, doporučení pro reporting apod.


na projektu se podílel:

Ivo Jupa | Martin Walter | Peter Sokol