Intersnack - audit udržitelného podnikání

V rámci tohoto projektu jsme podrobili všestranné analýze působení firmy v České republice z hlediska udržitelného a etického podnikání, včetně rozsahu a forem dialogu se stakeholdery a procesů, jimiž je působení v těchto oblastech řízeno.

9

face to face rozhovorů s managementem

8

měsíců práce

9

tematických bloků

příležitost - výchozí stav

INTERSNACK. v jehož portfoliu jsou značky jako Bohemia nebo POM-BÄR, formuloval potřebu zmapovat stav etického, společensky odpovědného a udržitelného podnikání a jeho řízení v ČR, mj. na pozadí hodnot a pravidel, stanovených mezinárodní centrálou INTERSNACK, a na základě těchto zjištění získat doporučení k dalšímu postupu.

zvolené řešení

Audit probíhal v období únor - září 2020, přičemž v důsledku karanténních opatření kvůli epidemii Covid 19 došlo k určitému časovému posunu oproti původně předpokládanému harmonogramu prací.

Opřeli jsme se o celou škálu zdrojů – od veřejně dostupných firemních kodexů a dalších dokumentů přes cíleně vyžádané interní dokumenty vč. marketingových průzkumů, průzkumů mezi dodavateli i mezi zaměstnanci až po osobní rozhovory s managementem.

Uskutečnili jsme strukturované podrobné rozhovory s celkem devíti manažery z nejvyššího a středního managementu napříč pozicemi, a to jak v centrále v Praze, tak ve výrobním závodě v Choustníku (provoz, logistika, kvalita, nákup, marketing, lidské zdroje atd.). Souběžně jsme se věnovali analýze postojů stakeholderů. Při strukturování našeho přístupu jsme přihlédli k tomu, jak pojímá udržitelnost centrála INTERSNACK, která téma dělí do 4 pilířů. Následovalo zpracování všech dostupných informací, jejich analytické posouzení a vytvoření přehledného výsledného dokumentu.

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Výstup auditu byl shrnut do osmi tematických celků (poslání firmy, řízení udržitelnosti, zaměstnanci, spotřebitelé, dodavatelé, zákazníci (B2B), životní prostředí, společnost a komunita) a do samostatné kapitoly, věnované řízení vztahů se stakeholdery. Doporučení a náměty jsme uvedli na závěr každé kapitoly – a zároveň jsme je vzájemnými odkazy propojili napříč kapitolami tak, aby je klient mohl snáze využít pro práci v rámci širších tematických celků (např. spolupráce s dodavateli, branding zaměstnavatele apod.).


na projektu se podílel:

Alžběta Polzová | Martin Walter | Ivo Jupa