Vodafone - audit udržitelného podnikání

V rámci tohoto projektu jsme zevrubně analyzovali, jak je ve firmě nastavena a řízena agenda udržitelnosti po obsahové i procesní stránce a pomohli jsme klientovi poznat, jak nastavovat priority a účinnějí řídit projekty.

3

strategické pilíře udržitelnosti

1

LogFrame - nástroj řízení projektů

3

měsíce práce

příležitost - výchozí stav

Společnost VODAFONE nás požádala o poradenství v oblasti udržitelnosti, uskutečněné ve dvou navazujících etapách. V první etapě, popsané níže, jsme se věnovali posouzení agendy udržitelnosti a projektového portfolia, které vyústilo ve vypracování doporučení, co v nastavení změnit a co dále rozvíjet. V následné etapě jsme se zaměřili na dialog se stakeholdery a určení významných témat.

zvolené řešení

Práce proběhla v období březen - květen 2022. V naší práci jsme se opřeli o celou řadu zdrojů – od interních dokumentů (strategie, pravidla, postupy, projektové priority, reputační i marketingové průzkumy) až po posouzení souladu tuzemské praxe s prioritami a závazky mezinárodní skupiny VODAFONE (“We connect for a better future”), mj. vtělenými do skupinového ESG reportu. Významným zdrojem bylo uskutečnění série rozhovorů s managementem, přímo odpovědným za agendu udržitelnosti.

Posoudili jsme projektovou skladbu ve 3 pilířích udržitelnosti (Digitální společnost, Inkluze pro všechny, Planeta), prozkoumali dostupné postoje interních i externích stakeholderů a uskutečnili jsme analýzu konkurence. Věnovali jsme se souladu projektového portfolia s posláním firmy a strategií udržitelnosti a mj. tomu, nakolik aktivity a projekty přispívají k naplnění cílů, deklarovaných v pilířích. Pojmenovali jsme i potřebu vyřešit duplicity. Identifikovali jsme příležitosti pro zpřehlednění, doplnění a prioritizaci projektové skladby, které se v rámci tří strategických pilířů nabízejí.

Věnovali jsme pozornost řízení agendy včetně koordinace napříč firmou, důrazu na relevanci aktivit a projektů pro byznys i na hledání synergií. Pro správné určení priorit a dosažení zamýšleného efektu projektů jsme využili nástroj projektového řízení LogFrame. Ten umožňuje správně nastavit (i měřit a řídit) projekt tak, aby přispěl k žádoucí změně v prioritní oblasti. Pomáhá tak efektivně využít zdroje a kvalifikovaně rozhodnout o útlumu projektů, které jsou méně efektivní.

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Naše výstupy přinesly klientovi přehledný odraz nastavení agendy udržitelnosti a řadu doporučení pro další kroky z hlediska obsahového i procesního. Klient dostal nejen doporučení, jak optimalizovat projektové portfolio a uvést ho do souladu se strategickým zaměřením udržitelnosti. Získal rovněž znalosti o nástrojích a postupech, jak k řízení agendy přistupovat, jak správně nastavit, měřit a řídit projekty a jak účinněji zaměřit zdroje na dosažení priorit. V průběhu projektu byl současně položen datový základ pro další etapu - stakeholder dialog a určení významných témat.


na projektu se podílel:

Alžběta Polzová | Martin Walter