Případová studie ŠKODA Handy

Náš tým navrhl komplexní projekt spolupráce lídra našeho automobilového trhu s řadou stakeholderů komerčního i neziskového sektoru s cílem napomoci větší mobilitě tělesně postižených.

350 000

osob s postižením

11

projektových oblastí pro specifická opatření

1 miliarda Kč

tržní potenciál segmentu

příležitost - výchozí stav

Dostupnost prostředí a služeb je jednou z rozhodujících podmínek integrování osob se zdravotním postižením do většinové společnosti. Mobilita osob se zdravotním postižením je omezená. Počet osob s různými typy těžkých a zvláště těžkých postižení je v ČR cca 350 000. Společnost ŠKODA jako lídr českého automobilového trhu chápe potřebu mobility zdravotně postižených. Celkový počet osob s postižením, využívajících upravené automobily, je přitom řádově do 10%. Existuje tak poměrně rozsáhlý prostor pro inovativní pohled na způsoby, jak může prosperující průmyslová firma v rámci svého podnikání s celostátním dosahem podpořit integraci hendikepovaných.

zvolené řešení

Zadáním pro program ŠKODA Handy bylo navrhnout komplexní projekt spolupráce více stakeholderů, opírající se o unikátní technickou expertizu a dealerskou síť ŠKODA v celé republice. Součástí projektu byla identifikace klíčových hráčů a navržení dlouhodobého systému jejich partnerství a spolupráce, aby mohli postupně dosahovat pozitivní změny. Mezi tyto aktéry patří zainteresovaní dealeři ŠKODA, úpravci vozidel, specializované autoškoly, ergoterapeuti, specializované organizace neziskového sektoru, zaměřené na potřeby postižených, léčebné rehabilitační zařízení a pojišťovny.

Srdcem projektu se stala koordinační platforma ŠKODA Handy, opírající se o návrh krátko, středně i dlouhodobých intervencí, projektů a dalších kroků, zapojujících klíčové stakeholdery ve 4 různých oblastech: cenová a slevová politika, technická výbava a úpravy automobilů, balíčky služeb a oblast osvěty a komunikační podpory. Dílčí opatření v celkem 11 oblastech zahrnovala návrhy od pojištění a asistenčních služeb přes odborné poradenství až po návrhy legislativních změn (např. postoj ke kompenzačním pomůckám).

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Společnost ŠKODA jako společensky odpovědný lídr trhu mobility disponuje v podobě zastřešující platformy ŠKODA Handy komplexním nástrojem, umožňujícím zapojit řadu stakeholderů komerčního i neziskového sektoru do sítě partnerství a spolupráce s cílem napomoci větší mobilitě tělesně postižených. Otevírá se tak prostor propojit tržní potenciál ŠKODA AUTO a potenciál tohoto specifického segmentu v roční hodnotě přesahující 1 mld. Kč a stát se aktivnějším hráčem i v oblasti mobility postižených. Zvýšení mobility a dostupnosti prostředí a služeb účinněji přispívá větší integraci této skupiny občanů do společnosti.


na projektu se podílel:

Ivo Jupa | Alžběta Polzová | Martin Walter