Stakeholder dialog Vodafone

V rámci této spolupráce jsme se podívali na aktivity v oblasti společenské odpovědnosti společnosti Vodafone a připravili a zrealizovali stakeholder dialog pro zprávu o udržitelném podnikání. 

16   

témat udržitelnosti

příležitost - výchozí stav

Společnost VODAFONE se v průběhu roku 2022 rozhodla upřesnit prioritizaci a zacílení svých aktivit v oblasti udržitelnosti, aby byly v lepším souladu s potřebami a očekáváními stakeholderů a současně i s byznysovými prioritami firmy. Naším úkolem bylo vypracovat návrhy a doporučení, jak tento úkol vyřešit, zejména zmapovat výchozí stav, identifikovat zásadní společenská témata a ověřit relevanci témat u vybraných zájmových skupin, tzv. stakeholderů. Následně pojmenovat nové příležitosti resp. ověřit platnost stávajících priorit, viděných prizmatem managementu společnosti, a vytvořit základ pro matici významnosti a budoucí zacílení aktivit a projektů.

strategie – zvolené řešení

V období červen - červenec 2022 proběhla série 9 interních workshopů s týmy napříč odděleními firmy a v září 2022 workshop s vrcholovým managementem VODAFONE. Na základě výstupů z interních workshopů byla pojmenována zásadní společenská témata udržitelnosti a v několika etapách byly definovány základní otázky, na něž hledá VODAFONE u stakeholderů odpověď. Bylo identifikováno celkem 16 témat a 9 skupin stakeholderů, jejichž názor je pro firmu relevantní. Z nich byla jedna skupina interní (zaměstnanci) a 8 externích (zákazníci b2c, zákazníci b2b firmy, zákazníci b2b veřejná správa, média, dodavatelé, neziskové organizace a státní a regulační úřady, partneři a inovační centra). Pro sběr dat byla zvolena forma elektronického dotazníku, kde respondenti vyznačovali své preference na tzv. Likertově pětibodové škále (od zásadního souhlasu po zásadní nesouhlas). Všech 16 otázek k 16 tématům bylo pro všechny cílové skupiny po obsahové stránce shodných. Sedmnáctá - volná - otázka byla pouze mírně přizpůsobena specifikům některých skupin.

Proběhlo jak kvantitativní, tak kvalitativní vyhodnocení. Získaná data byla v závěrečné zprávě promítnuta do přehledných tabulek za jednotlivé skupiny a do souhrnné tabulky za všechny stakeholdery. Byla zohledněna váha jednotlivých cílových skupin, tj. např. 3 zákaznické skupiny (B2C, B2B firmy a B2B veřejná správa) byly zastoupeny vahou 50%, zaměstnanci 25% a dalších pět cílových skupin společně rovněž 25%. Byla rovněž vypracována doporučení pro další postup klienta. Klientovi byla poskytnuta podpora mj. pro nastavení matice významnosti, porovnání výsledků s prioritami firmy (3 pilíře udržitelného podnikání VODAFONE), upřesnění resp. nastavení nových priorit a pro nastavení cílů, opatření a projektů k naplnění těchto cílů a nastavení nástrojů pro hodnocení.

 

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Díky tomuto projektu získal VODAFONE vodítko pro lepší zacílení aktivit v oblasti udržitelnosti na ty směry, kde se protíná zájem a potenciál firmy na straně jedné a stakeholderů na straně druhé, důležitý prvek pro celkové řízení agendy udržitelnosti ve VODAFONE, který pomáhá strukturovaně přistupovat k systematické dlouhodobé práci se skupinami stakeholderů v projektové oblasti, ale i při komunikaci a řízení reputace. Pro stakeholdery pak přínos projektu znamená, že jsou lépe zohledněny jejich potřeby a preference a tím i řešení jejich potřeb. Výsledky projektu byly mj. promítnuty do Zprávy o udržitelném podnikání VODAFONE 2022 – 2023


na projektu se podílel:

Martin Walter   Alžběta Polzová