Zprávy o udržitelném rozvoji - LIDL

Jak vypadá dlouhodobá spolupráce se společností LIDL v oblasti odpovědného podnikání?  

6 let 

spolupráce

3 zprávy

zprávy o udržitelném rozvoji 

příležitost - výchozí stav

Společnost LIDL Česká republika poptala poradenské služby a metodickou podporu, spojenou se zpracováním strategie společensky odpovědného a udržitelného podnikání, specificky zaměřené na trh ČR, současně s vyhotovením auditované zprávy o udržitelnosti v souladu s mezinárodními standardy LIDL a mezinárodní metodikou GRI. Naší ambicí bylo společně s klientem vytvořit kvalitní strategii společensky odpovědného podnikání, relevantní pro byznys, srozumitelnou pro zaměstnance, s jasně identifikovanými příležitostmi pro posilování konkurenční výhody. A rovněž nastavit postupy pro aplikaci metodiky GRI, využít synergie se stávajícím systémem reportingu a poskytnout know-how pro pravidelný budoucí reporting. 

strategie – zvolené řešení

Realizace probíhala postupně od roku 2018. Vyžádala si rozsáhlý sběr a zpracování dat, opírající se o intenzivní spolupráci s nejvyšším i středním managementem. Proběhly desítky týmových workshopů vč. individuálních interview a  workshopů s vrcholovým managementem. Do zpracování strategie byla zapojena i řada externích odborníků z akademické sféry (např. UK, VŠCHT) a z praxe. V průběhu realizace bylo nezbytné kombinovat závazné metodické postupy LIDL s mezinárodně standardizovanou metodikou (GRI) a vlastním know how dodavatele, zvl. pokud jde o zpracování tzv. strategického kontextu a identifikaci priorit a stanovení jejich relevance pro byznys a pro společnost. Proběhla rozsáhlá dotazníková šetření a workshop s relevantním vzorkem klíčových skupin stakeholderů. V souladu s konceptem vytváření sdílené hodnoty byly identifikovány oblasti podnikání, které mohou být příležitosti pro vytvoření strategické pozice. 

Základní rámec zadání zůstával od roku 2018 zachován, současně se upřesňovaly metodické postupy a požadavky klienta, které bylo nezbytné zohledňovat. To se promítlo do struktury zprávy i do specifických postupů tzv. analýzy významnosti, zjišťování relevance vybraných témat udržitelnosti pro stakeholdery i pro byznys a definování priorit pro další postup. Tento proces postupně zohledňoval mezinárodní vývoj v oblasti reportingu udržitelnosti podle kritérií ESG.

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Společnost LIDL získala ucelenou strategii společensky odpovědného a udržitelného podnikání v ČR a přehled o postojích a preferencích klíčových skupin stakeholderů a jejich vývoji v čase. V návaznosti na strategii byly rovněž rozpracovány náměty možných budoucích projektů i zásady a metriky pro jejich řízení. Společnost rovněž získala přehled, zkušenosti a posílení vlastní kapacity v oblasti řízení agendy udržitelného podnikání.

Byly vyhotoveny celkem tři Zprávy o udržitelném rozvoji, jmenovitě za rok 2018 a následně 2019-2020 a 2021-2022 (vyjde brzy). https://www.lidl.cz/l/cs/letak/zprava-o-udrzitelnem-rozvoji-za-rok-2018/view/flyer/page/1 

https://www.lidl.cz/l/cs/letak/10-11-2021-zprava-o-udrzitelnem-rozvoji/view/menu/page/1 

Dlouhodobým společenským přínosem je lepší schopnost identifikovat potřeby a preference stakeholderů a posuzovat jejich relevanci i z hlediska byznysových priorit, což se následně promítá do relevantních projektů a aktivit v prioritních oblastech udržitelnosti.


na projektu se podílel:

Martin Walter   Alžběta Polzová