Zprávy o udržitelném rozvoji - LIDL

Jak vypadá dlouhodobá spolupráce se společností LIDL v oblasti odpovědného podnikání?  

6 let 

spolupráce

3 zprávy

zprávy o udržitelném rozvoji 

příležitost - výchozí stav

Společnost Lidl Česká republika poptala v roce 2018 poradenské služby a metodickou podporu, spojenou se zpracováním strategie společensky odpovědného a udržitelného podnikání, specificky zaměřené na trh ČR a vyhotovení auditované zprávy o udržitelnosti v souladu s mezinárodními standardy Lidl a mezinárodní metodikou GRI.

strategie – zvolené řešení

Naší ambicí bylo společně s klientem vytvořit kvalitní strategii společensky odpovědného podnikání, relevantní pro byznys, srozumitelnou pro zaměstnance a s jasně identifikovanými příležitostmi pro posilování konkurenční výhody. Součástí naší ambice bylo zpracovat první Zprávu o udržitelném rozvoji tak, aby nejen vyhověla standardům GRI, ale aby především podala ucelený a pravdivý popis rozmanitých aktivit, spojených s udržtelností. Chtěli jsme rovněž předat naše zkušenosti a využít synergie se stávajícím systémem řízení agendy a mezinárodní metodikou a posílit  know how klienta v oblasti řízení udržitelnosti.  

V počáteční fázi (2018 - 2019)  probíhaly práce postupně  ve dvou rovinách - jednak práce na strategii a souběžně na přípravě první zprávy o udržitelnosti od roku 2018. Práce si vyžádaly rozsáhlý sběr a zpracování dat, opírající se o intenzivní spolupráci s nejvyšším i středním managementem. Proběhly desítky týmových workshopů vč. individuálních interview a  workshopů s vrcholovým managementem. Do zpracování strategie byla zapojena i řada externích odborníků z akademické sféry (např. z Univerzity Karlovy a VŠCHT) a z praxe. V průběhu realizace bylo nezbytné kombinovat závazné metodické postupy Lidl s mezinárodní metodikou (GRI) a naším vlastním know how. Proběhla rozsáhlá dotazníková šetření a workshop s relevantním vzorkem klíčových skupin stakeholderů. Výstupem byla identifikace priorit a stanovení jejich relevance pro byznys a pro společnost. V souladu s konceptem vytváření sdílené hodnoty jsme pojmenovali potenciální příležitosti pro vytvoření strategické pozice Lidlu. 

Nabyté zkušenosti vedly k pokračování spolupráce i v dalších letech a k vypracování dalších dvou Zpráv o udržitelném rozvoji. Poradenství se týkalo všech klíčových aspektů přípravy reportu - od určení významnosti  přes návrh struktury a obsahu v souladu s mezinárodní metodikou Lidl až po verifikaci dat z pohledu souladu s GRI standardy a přípravy na audit. Součástí naší služby bylo u všech tří zpráv i jejich grafické zpracování pro zveřejnění v tištěné podobě i v online verzi. 

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

V průběhu let 2018 až 2024 jsme pro Lidl vyhotovili celkem tři zprávy o udržitelném rozvoji Lidlu. V roce 2019 byla vydána první Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2018. Na ni navázala druhá Zpráva o udržitelném rozvoji za roky 2019 - 2020 . Zatím nejčerstvější třetí Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2021 - 2022 byla vydána v únoru 2024. Všechny tři zprávy byly auditovány auditorskými společnostmi. 

V roce 2019 jsme pro společnost Lidl rovněž vypracovali ucelenou strategii společensky odpovědného a udržitelného podnikání v ČR a přehled o postojích a preferencích klíčových skupin stakeholderů a jejich vývoji v čase. V návaznosti na strategii byly rovněž rozpracovány náměty možných budoucích projektů i zásady a metriky pro jejich řízení.

Důležitým přínosem pro firmu, který vyplynul z naši dlouhodobé spolupráce, bylo získání přehledu, zkušenosti a posílení vlastní kapacity v oblasti řízení agendy udržitelného podnikání. Dlouhodobým přínosem je mj. i lepší schopnost identifikovat potřeby a preference stakeholderů, posuzovat jejich relevanci i z hlediska byznysových priorit a následně je promítat do relevantních projektů a aktivit v prioritních oblastech udržitelnosti.


na projektu se podílel:

Martin Walter   Alžběta Polzová