Shared Value - platform for disseminating the concept

CSR Consult vytvořila mezifiremní platformu jako nástroj s cílem kultivovat uvažování o společensky odpovědném podnikání v ČR směrem k vytváření sdílené hodnoty(Shared Value) a k propojení s firemní strategií a dlouhodobou konkurenceschopností.

1

první „CSV Guide“ v češtině

4

firmy v „jádru“ platformy

7

firem sdílejících nejlepší postupy

příležitost - výchozí stav

CSR Consult s.r.o. se od svých začátků v roce 2005 zaměřovala na poradenství a strategie v oblasti společenské odpovědnosti firem. Důraz na strategický přístup a smysluplné společenské dopady firemních strategií vedly CSR Consult k zájmu ok oncept vytváření sdílené hodnoty (CSV – Creating Shared Value) a navázání spolupráce s mezinárodní poradenskou organizací FSG, založenou v Bostonu (USA) profesory Harvardovy university M. Porterem a M. Kramerem. Od 90. let i v letech po roce 2000 v ČR přetrvával (a v mnoha ohledech dosud přetrvává) převážně klasický tradiční přístup k CSR jako k filantropii, dárcovství, dobrovolnictví, „sdílení již vytvořených hodnot“. CSR Consult se na pozadí tohoto stavu rozhodla kultivovat uvažování o společensky odpovědném podnikání směrem k CSV, k propojení s byznysovými strategiemi a dlouhodobou konkurenceschopností.

zvolené řešení

Rozhodli jsme šířit a sdílet nejlepší postupy z praxe společností, které se s pojetím CSV ztotožnily, a opřít se současně o spolupráci a zkušenosti FSG. Důraz byl přitom kladen na tuzemskou aplikaci strategií a přístupů, vyvinutých na mezinárodní úrovni. Hlavní zacílení bylo B2B sdílení, kombinované s mediálním přesahem. Primárně šlo o vytvoření komunikační a osvětové platformy, zapojit vybrané „CSV firmy“ do jejího jádra/řídícího týmu, zapojit další společnosti do sdílení „case studies“ a následně sdílet  zkušenosti a inspiraci s firemním sektorem.

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Platforma vznikla a působila v letech 2011 – 2012. Do jejího jádra se zapojily 3 společnosti – BAYER, Nestlé Česko a T-Mobile Czech Republic. Platforma úzce spolupracovala s Americkou obchodní komorou v ČR. Platforma zorganizovala celkem 2 kulaté stoly, zaměřené na sdílení dobré praxe a 5 panelových diskusí, věnovaných identifikaci CSV příležitostí ve vybraných environmentálních a společenských tématech. Na aktivitách se podíleli i generální ředitelé či další členové vrcholového managementu a ředitelka FSG pro Evropu. Akcí se zúčastnilo řádově 200 účastníků, zastupujících několik desítek firem. Mediálně platforma komunikovala prostřednictvím titulů Hospodářské noviny, Ekonom a Respekt.

Zásadním výstupem platformy byl překlad a vydání „Průvodce novou firemní (r)evolucí – Vytváření sdílené hodnoty“. Jde o první cizojazyčný překlad anglického originálu „CSV Guide“ (autoři – V. Bockstette, M. Stamp), vydáno FSG v USA v roce 2011. Českou publikaci jsme vydali koncem 2012. Příklady dobré praxe do ní přispělo 7 firem – CISCO, Česká Spořitelna, Škoda Auto, T-Mobile Czech Republic, BAYER, IKEA, Nestlé Česko.  Tento průvodce je od r. 2013 sdílen jak firmami, tak některými organizacemi zaměřenými na CSR i akademickou obcí, jako autoritativní zdroj inspirace a zkušeností se zaváděním přístupu CSV. Koncept CSV, jakkoli nejde o většinový postoj, je nyní již pevně zakotven v tuzemském uvažování i praxi spojené se zodpovědným podnikáním.


na projektu se podílel:

Peter SokolIvo Jupa