ESG - o co vlastně jde ?

O co vlastně jde ?

ESG je komplexní, v rámci EU i evropskou směrnicí (“CSRD”) upravený přístup k udržitelnému podnikání. V tomto rámci firma nastavuje svou strategii udržitelnosti, identifikuje dopady svého podnikání i rizika, která jí ohrožují. Průběžně měří své dopady podle pevných standardů (“ESRS”) a vydává o udržitelném podnikání pravidelné zprávy.

Směrnice CSRD

 • vyžaduje popsat byznys model a strategii („pohled dopředu“), roli řídících orgánů firmy, nastavení politik a cílů udržitelnosti, hlavní negativní dopady podnikání a hlavní rizika
 • vyžaduje určit, co je významné (dopady firmy na vnější prostředí a rizika, kterým firma čelí) a co má firma reportovat („pohled dozadu“) 

 • stanoví standardy pro reporting ESRS pro oblasti

environmentální (E)

změna klimatu, znečištění, vodní a mořské zdroje, biologická rozmanitost a ekosystémy, využívání zdrojů a oběhové hospodářství

sociální (S)

vlastní pracovní síla, pracovníci v hodnotovém řetězci, dotčené komunity, spotřebitelé a koncoví uživatelé

chování podniku (G)

podniková kultura, ochrana oznamovatelů, politická angažovanost, vztahy s dodavateli včetně platebních postupů, korupce a úplatkářství

ESG - náš přístup

CSR a ESG není totéž. Dříve častou zkratku CSR však v posledních několika letech v komunikaci udržitelnosti zkratka ESG již v podstatě vytlačila. Když se mluví o ESG, často bývá věnována pozornost dvěma aspektům:

 • reportingu
 • udržitelnosti, především ve smyslu “zeleného” podnikání. 

Toto však není celý příběh. Udržitelnost má ne jednu, ale tři “nohy” - ekonomickou, sociální a environmentální. A ESG není jen o reportingu a ani nejde o výhradně “zelený” koncept. 

 • Smysl podnikání, poslání firmy, firemní kultura, motivace lidí jsou základním předpokladem, aby udržitelné podnikání fungovalo a dávalo smysl. Proto klademe velký důraz na sociální rozměr podnikání (“S”) a procesy a nástroje, kterými firma podnikání řídí (“G”). 
 • Prioritu vidíme v  pohledu „dopředu“, ve strategii. Ptejme se „čeho chceme naším podnikáním dosáhnout“ a až pak „čeho jsme dosáhli a co dáme do reportu“. Hledejme, jak jít za rámec provozní efektivity a na čem stavět strategickou pozici. 
 • Vidíme přímou souvislost ESG s konceptem vytváření sdílené hodnoty. Naší ambicí je podporovat firmy při aktivním hledání průsečíku mezi jejich byznysem a společensky naléhavými tématy a potřebami. Takový přístup je prospěšný jak pro společnost, tak pro dlouhodobou konkurenceschopnost firmy.

Proč se o to zajímat? Co mi to přinese?

Hlavní důvody jsou dva - splnit povinnost a využít příležitost. 

Povinnost ze zákona se týká řady firem, ale zdaleka ne všech. Současně platí, že i firmy, kterých se povinnost nedotýká přímo, se budou muset ESG přiměřeně zabývat, protože jsou součástí dodavatelského řetězce těch, kterých se zákonná povinnost týká. 

Příležitost mohou využít firmy bez ohledu na to, jestli se jich legislativní povinnost týká nebo ne.  

Příležitost

Příležitost se týká  strategické konkurenceschopnosti. Firma se může zamyslet se nad otázkami

 • kam a proč chceme jít dopředu,  jaká je naše strategie ?
 • vidíme v otevřených společenských tématech a potřebách příležitost, související s naším byznysem ?
 • vidíme v takovém průsečíku potřeb a zájmů pro sebe konkurenční výhodu ? 
 • mohli bychom na tom vystavět naši strategickou pozici ? 

Odpovědi pak umožní nastavit či aktualizovat strategii udržitelnosti, priority, cíle a aktivity k jejich realizaci a celý systém řízení tak, aby posílení konkurenceschopnosti prospěl. Report dává firmě zpětnou vazbu o tom, jak si v oblasti udržitelnosti stojí.

Povinnost

Plněním povinností, nastavených směrnicí, prokazujete svou transparentnost dozorovým orgánům, věřitelům a investorům, jakož i zákazníkům, obchodním partnerům, neziskovému a akademickému sektoru i médiím. A v neposlední řadě vlastním zaměstnancům a trhu práce.