ESG krok za krokem

... jaké otázky si ve firmě klást?  

Naše služby vnímáme jako pojítko mezi ESG a manažerským poradenstvím. Je důležité, aby ti, kdo byznys řídí, si byli vědomi příležitostí, které ESG přináší. A aby ti, kdo řídí a koordinují ESG agendu, používali nástroje, které jim umožní se s výzvami ESG agendy vyrovnat.

Proč a co potřebujete ? 

Společně se s vámi především pobavíme o tom, jaké jsou vaše potřeby. Pojďme se společně podívat, jak vnímáte “labyrint” ESG. Jaké jsou vaše současné priority. Na co chcete položit důraz. Možná společně přijdeme na úplně nový pohled na to, co v rámci ESG řešit. Pojďme společně identifikovat to hlavní, co potřebujete řešit. Následně můžeme  uskutečnit “audit” současného stavu ESG agendy ve vaší organizaci.

Kam směřujete ? 

Mezi otevřenými společenskými tématy a neřešenými potřebami mohou být příležitosti pro váš byznys. Pamatuje na to vaše strategie ? Chcete tyto prvky do vaší strategie integrovat ? Mohou tyto příležitosti posílit vaši provozní efektivitu ? Mohou být něčím, na čem lze postavit strategickou pozici ? Budeme vašimi průvodci a budeme klást otázky. Nejlepší odpovědi znáte vy. Aby byla strategie správně nastavena, je důležité identifikovat, kdo jsou vaše hlavní zájmové strany (stakeholdeři). Jaké jsou jejich zájmy a očekávání ? Co z toho plyne za příležitosti i rizika ?  O odpovědi na všechny tyto otázky se vaše strategie opře. 

A co firemní kultura ? 

Jak se říká “kultura si strategii namaže na chleba”. Můžete mít sebelepší strategii, procesy, indikátory - a v konečném důsledku o úspěchu rozhodují vaši lidé. Můžete se opřít o naše dlouholeté zkušenosti z oblasti řízení firemní kultury a řízení změn ve firmách. Samozřejmě sem spadá - jak z hlediska procesního řízení, tak obsahového - interní komunikace, osvěta i trénink.

Co a jak nastavit?  Řídit?  Měřit?

Strategie a reporting jsou vzájemně provázány. Pohled dopředu a pohled dozadu. Strategie je prioritní. Správně nastavená strategie, promítnutá do priorit, cílů a opatření k jejich realizaci umožňuje současně pohyb dopředu i pohled dozadu. Podpoříme vás i v tom, jak agendu ESG řídit, aby se strategie promítla do praxe.  Pomůžeme vám nastavit celou “hierarchii” kroků, jak provázat strategii, priority, cíle a opatření, aktivity a projekty pro jejich realizaci. Námi používaná metoda logického rámce (LogFrame) pamatuje i na to, aby byly nastaveny ukazatele (KPI), které umožní dosahování cílů měřit a dávat zpětnou vazbu.

Potřebujete nefinanční report ? 

Kroky, které jsou uvedeny výše, jsou zároveň nezbytnou součástí příprav reportu. Společně probereme všechny kroky, které jsou pro přípravu reportu potřebné - jak po stránce obsahové, nevyjímaje systém sběru dat pro naplnění požadavků standardů ESRS, tak po stránce procesní, aby byla příprava reportu správně řízena.

ESG - náš přístup

CSR a ESG není totéž. Dříve častou zkratku CSR však v posledních několika letech v komunikaci udržitelnosti zkratka ESG již v podstatě vytlačila. Když se mluví o ESG, často bývá věnována pozornost dvěma aspektům:

  • reportingu
  • udržitelnosti, především ve smyslu “zeleného” podnikání. 

Toto však není celý příběh. Udržitelnost má ne jednu, ale tři “nohy” - ekonomickou, sociální a environmentální. A ESG není jen o reportingu a ani nejde o výhradně “zelený” koncept. 

  • Smysl podnikání, poslání firmy, firemní kultura, motivace lidí jsou základním předpokladem, aby udržitelné podnikání fungovalo a dávalo smysl. Proto klademe velký důraz na sociální rozměr podnikání (“S”) a procesy a nástroje, kterými firma podnikání řídí (“G”). 
  • Prioritu vidíme v  pohledu „dopředu“, ve strategii. Ptejme se „čeho chceme naším podnikáním dosáhnout“ a až pak „čeho jsme dosáhli a co dáme do reportu“. Hledejme, jak jít za rámec provozní efektivity a na čem stavět strategickou pozici. 
  • Vidíme přímou souvislost ESG s konceptem vytváření sdílené hodnoty (shared value). Naší ambicí je podporovat firmy při aktivním hledání průsečíku mezi jejich byznysem a společensky naléhavými tématy a potřebami. Takový přístup je prospěšný jak pro společnost, tak pro dlouhodobou konkurenceschopnost firmy.